+420 212 812 670 | info@zelenazeme.sk

Obchodné podmienky Zelená Země

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.zelenazeme.sk,

prevádzkovaného spoločnosťou Zelená Země s.r.o., so sídlom Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČO: 24728993. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 169401.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Zelená zem s.r.o., so sídlom Wuchterlova 523/5, Dejvice, IČO: 24728993, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 169401 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.zelenazeme.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2.      Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.zelenazeme.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. 3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Ustanovenia obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami kúpnej zmluvy. ustanovenia obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

5. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

6. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

8. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

9. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.
 3. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednanom tovare (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

4.      Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

 1. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov! Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade pochybností o plnoletosti kupujúceho, najmä pri kúpe tovaru obsahujúceho alkohol a tabakové výrobky.
 5. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru sú platné v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Cena je vždy uvedená vrátane platnej sadzby DPH.
 2. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:- v hotovosti při převzetí;
  - bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2400291459/2010, vedený vo Fio banke a.s., v prípade slovenskej platby je náš účet č. 2400291459/8330 (účet je vedený v slovenskej banke) (ďalej len "účet predávajúceho").

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 3. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.
 4. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

IV. DODANIE TOVARU A DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky e-mailom. Tovar je spravidla odoslaný do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (alebo v prípade platby vopred po pripísaní sumy na účet predávajúceho). V prípade vypredania tovaru predávajúci informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.
 2. Spôsob doručenia tovaru a súvisiace poplatky sú definované v časti Informácie o preprave, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
 3. Ak ste si zakúpili tovar obsahujúci alkohol alebo tabakové výrobky, môžete byť pri prevzatí objednávky vyzvaní, aby ste preukázali, že ste plnoletí!
 4. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné závady bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo jeho zjavnom poškodení nešetrným zaobchádzaním sa kupujúcemu odporúča zásielku neprevziať.

V. NEPRIJATIE OBJEDNANÉHO TOVARU

Uzatvorením kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar. Ak kupujúci poruší túto povinnosť, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu, vrátane úhrady dodatočných nákladov na doručenie tovaru späť predávajúcemu.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať vyplnením nasledujúceho formulára, ktorý zákazník priloží k vráteniu tovaru.
 2. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Okrem toho kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť.
 3. Kupujúci vráti tovar kompletný a v nepoškodenom stave. 4. Pri odstúpení od zmluvy a následnom vrátení tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Kupujúci sa zaväzuje zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho, zabezpečený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci odporúča, aby bola zásielka poistená. Zároveň výslovne uvádza, že zásielky zaslané na dobierku nie je možné prijať. V takom prípade znáša náklady na prepravu zákazník. 
 5. Pri odstúpení od zmluvy musíte uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a kontakt (e-mail alebo telefón) a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe. Zásielky, z ktorých nebude zrejmé, prečo nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.
 6. Po prijatí vráteného tovaru sa predávajúci zaväzuje zaslať kúpnu cenu späť na bankový účet alebo fakturačnú adresu zákazníka najneskôr do 30 dní.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu odoslania tovaru v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny ceny tovaru alebo pochybností o plnoletosti kupujúceho v prípade objednávky tovaru obsahujúceho alkohol alebo objednávky tabakových výrobkov. 
 8. V prípade, že tovar pri prevzatí vykazuje vady, t. j. nemá vlastnosti deklarované predávajúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy, je poškodený alebo nebol dodaný v objednanom množstve alebo kvalite, má kupujúci právo takýto tovar reklamovať v súlade s ustanoveniami článku VII nižšie.

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu reklamáciou bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, inak mu práva z vadného plnenia (reklamácie) nemôžu vzniknúť. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak vada nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode, ktorý ho sprevádza, vyznačená minimálna trvanlivosť, dátum spotreby alebo iná forma informácie podobného významu v súlade s osobitnými právnymi predpismi, možno v tejto lehote uplatniť reklamáciu, ak ide o skrytú vadu. Reklamáciu možno uplatniť vyplnením tohto formulára a jeho zaslaním spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí. To sa nevzťahuje na tovar s dátumom minimálnej trvanlivosti, dátumom spotreby alebo inou formou informácie podobného významu.
 3. V závislosti od povahy vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy.
 5. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné vady, ale ak kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. Vada sa považuje za opätovne vzniknutú, ak sa tá istá vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá už bola počas záručnej doby aspoň dvakrát odstránená, vyskytne znova. Väčším počtom závad sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri závady brániace jej riadnemu užívaniu.
 6. Ak sa vyskytnú iné neodstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nepožiada o výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri uplatnení reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vád požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 8. Predávajúci informuje kupujúceho o stave reklamácie.
 9. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. 10. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 10. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovné, ktoré kupujúci zaplatil pri zasielaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru má spotrebiteľ tiež nárok na náhradu nákladov spojených s takýmto odstúpením. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný späť zákazníkovi na jeho náklady. Náklady spojené s prepravou tovaru zákazníkovi po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 11. Ak je tovar vymenený v rámci záruky, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku. 12. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto doba začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie - nie dňom prevzatia tovaru zákazníkom).
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva; tieto náklady je kupujúci povinný uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie reklamácie.
 13. Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, alebo je možné spor riešiť online prostredníctvom špecializovanej platformy dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kupujúci sa môžu so sťažnosťou obrátiť aj na Českú obchodnú inšpekciu, ktorá je štátnym orgánom dozoru nad ochranou spotrebiteľa.
 14. Adresa pre doručovanie elektronickou poštou je: info@zelenazeme.sk. Akékoľvek otázky, návrhy, pripomienky alebo sťažnosti môžete adresovať na adresu info@zelenazeme.sk. Adresa pre písomnú komunikáciu, zasielanie odstúpenia od zmluvy, vrátenie tovaru a reklamácie je Zelená Země s.r.o., Wuchterlova 523/5, Praha 6, Česká republika.

VIII. OCHRANA ÚDAJOV

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich, a to meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu, kontaktné údaje (telefón, e-mail). Údaje sa spracúvajú a zhromažďujú automaticky prostredníctvom formulára vyplneného kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu každú zmenu týchto údajov, aby predávajúci dodržal svoju povinnosť spracúvať len platné a aktuálne údaje.
 2. Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dobrovoľne poskytnuté kupujúcim na účely plnenia kúpnej zmluvy a na účely plnenia povinností vyplývajúcich z iných právnych predpisov (najmä účtovných a daňových predpisov) aj bez súhlasu kupujúceho.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúci, ktorý sa odhlási z odberu, už nebude dostávať obchodné oznámenia a informácie.
 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných podmienok. Zmenené obchodné podmienky predávajúci vhodným spôsobom oznámi na internetovej stránke www.zelenazeme.sk.
 2. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5.10.2010.
Používáme ověření věku Adulto