+420 212 812 670 | info@zelenazeme.sk

Obchodné podmienky Cannadorra Trade

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto špeciálne podmienky (ďalej len „špeciálne podmienky“) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim v rámci elektronického trhoviska prevádzkovaného spoločnosťou Zelená Země s.r.o., so sídlom Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČ: 24728993 (ďalej len „ZZ“) na internetovej adrese www.zelenazeme.sk (ďalej len „webová stránka“) a inou fyzickou či právnickou osobou ako stranou kupujúci (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“).

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednanom tovare (objednaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka")
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo „Dokončenie objednávky zaväzujúce k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nepretržite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, prípadne od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok trhoviska www.zelenazeme.sk či týchto špeciálnych podmienok).
 6. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že je starší 18-tich rokov! Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade pochybností o splnení podmienky plnoletosti kupujúceho prevažne pri nákupe tovaru obsahujúceho alkohol a tabakových výrobkov.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradi kupujúci sám, pričom tieto náklady neprevyšujú bežnú sadzbu internetového pripojenia zmluvne dohodnutého s poskytovateľom kupujúceho.

III. CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru sú platné v okamihu uskutočnenia objednávky. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Cena je vždy vrátane príslušnej sadzby DPH.
 2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti pri prevzatí;
  • prostredníctvom platobnej brány za použitia platobnej karty kupujúceho
  • dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu
  • bezhotovostným prevodom na účet príslušného predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky.
 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, prípadne platbou na dobierku. Spôsob doručenia a úhrady tovaru a s ním spojené poplatky sú definované v sekcii informácie o doprave. Nie je-li uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním a úhradou tovaru.
 4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 7. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

IV. DORUČENIE TOVARU A DODACIE PODMIENKY

 1. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí zákazníkovi e-mailom. Tovar je zvyčajne expedovaný do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (či v prípade platby vopred od pripísania čiastky na účet predávajúceho). V prípade vyprázdnenia tovaru predávajúci kupujúceho vyrozumí a dohodne sa na ďalšom postupe.
 2. Spôsob doručenia tovaru a s ním spojené poplatky sú definované v sekcii informácie o doprave, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto špeciálnych podmienok.
 3. V prípade zasielania objednaného tovaru prostredníctvom Českej pošty je maximálna hmotnosť jednej zásielky 30 kg. Pri osobnom odbere v Jihlave nie je hmotnosť objednaného tovaru obmedzená.
 4. Pri prevzatí objednávky po Vás môže byť požadované preukázanie plnoletosti, ak ste nakúpili tovar obsahujúci alkohol alebo tabakové výrobky!
 5. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a na prípadné závady dopravcu nepretržite upozorniť. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo jej zjavného poškodenia nešetrným zaobchádzaním sa kupujúcemu odporúča zásielku neprebrať.
 6. Nebyla-li zvolená platba na dobierku, predávajúci tovar zasiela na adresu sdelenú kupujúcim pre účely doručenia až potom, čo dojde k úhrade.

V. NEPREVZATIE OBJEDNANÉHO TOVARU

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy je kupujúci povinný objednaný tovar prevziať. Poruší-li kupujúci túto svoju povinnosť, je zodpovedný za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikne, vrátane úhrady dodatočných nákladov na doručenie tovaru späť predávajúcemu.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania takého dôvodu. Odstúpenie možno uskutočniť prostredníctvom vyplnenia tohto formulára, ktorý zákazník priloží k vrátenému tovaru. Pre zvýšenie komfortu zákazníkov ZZ na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim vybavuje všetky odstúpenia týkajúce sa tovaru predávaného predávajúcim na webovej stránke; tým nie je dotknuté právo zákazníka kontaktovať v rámci zákonných pravidiel priamo predávajúceho.
 2. Nemožno odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa tovaru podliehajúceho rýchlej skáze alebo u tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, týka-li sa tovaru, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 3. Kupujúci vráti tovar úplný a v nepoškodenom stave. Pri odstúpení od zmluvy a následnom vrátení tovaru kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Využije-li svoje právo odstúpiť od zmluvy, zašle nepoškodený tovar na doručovaciu adresu predávajúceho Kosovská 10, 586 37 Jihlava, Česká Republika zabezpečené tak, aby pri doprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Výslovne tiež uvádza, že balíky poslané na dobierku nie je možné prijať. Náklady na dopravu idú v tomto prípade k tíži zákazníka.
 5. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a kontakt (e-mail alebo telefón) a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.
 6. Po prevzatí vráteného tovaru sa predávajúci zaväzuje zaslať na bankový účet či fakturačnú adresu zákazníka späť kúpnu cenu, a to najneskôr v lehote 14 dní.
 7. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmene ceny tovaru alebo pochybnosti o plnoletosti kupujúceho v prípade objednania tovaru obsahujúceho alkohol alebo objednania tabakových výrobkov.
 8. V prípade, že tovar pri prevzatí vykazuje vady, tj. napr. nemá vlastnosti deklarované predávajúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy, je poškodený alebo nebol doručený v objednanom množstve či kvalite, má kupujúci právo takýto tovar reklamovať postupom podľa ustanovení článku VII. nižšie.

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Ak zakúpený tovar má vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie, najneskôr do dvoch rokov od jeho prevzatia, pokiaľ nie je uvedené inak. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie nového tovaru bez vady alebo opravu tovaru, pokiaľ je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo nepomerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a či môže byť vada odstránená iným spôsobom bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu uvedená v súlade so špeciálnymi právnymi predpismi doba minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, alebo iná forma informácie podobného významu, je možné uplatniť reklamáciu v prípade, že ide o skrytú vadu, najneskôr v tejto lehote. Pre zvýšenie komfortu zákazníkov ZZ na základe zmluvného vzťahu vybavuje všetky reklamácie tovaru predávaného predávajúcim na webovej stránke, vrátane opráv (ako záručný servis); tým nie je dotknuté právo zákazníka kontaktovať priamo predávajúceho podľa zákona. Reklamáciu je možné uplatniť prostredníctvom vyplnenia tohto formulára a zaslaním tohto formulára spolu s reklamovaným tovarom na adresu ZZ uvedenú vo formulári.
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak sa vada prejaví počas dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. To neplatí u tovaru, na ktorom je uvedená doba minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, alebo iná forma informácie podobného významu.
 3. Predávajúci odstráni vadu v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, pre ktorý kupujúci vec kúpil. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo nepomerne nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 4. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s vyššie uvedeným, vada sa prejaví opakovane, vada je podstatným porušením zmluvy alebo je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
 5. Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva kupujúcemu náležia, ak ide síce o vady odstrániteľné, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už aspoň dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, má-li vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užitiu.
 6. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nežiada výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri uplatnení reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po jej uplatnení. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal-li kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni-li predávajúci vady v primeranej lehote alebo oznámi-li kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 8. Predávajúci informuje o stave reklamácie kupujúceho.
 9. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vyrieši bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.
 10. V prípade oprávnenéj reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi späť na jeho náklady. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vyriešení oprávnenéj reklamácie sú hradené predávajúcim.
 11. Po vyriešení oprávnenéj reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto lehota začína bežať dňom nasledujúcim po prijatí tovaru a končí dňom vyriešenia reklamácie – nie teda termínom vyzdvihnutia tovaru zákazníkom).
 12. V prípade oprávnenéj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva; tieto náklady je kupujúci povinný uplatniť najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí lehoty pre uplatnenie reklamácie. Neprevezme-li kupujúci opravenú vec do 14 dní od výzvy predávajúceho k prevzatiu, náleží predávajúcemu úplata za uskladnenie.
 13. K mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom, je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz alebo je možné spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platformy dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kupujúci sa rovnako môžu obrátiť so sťažnosťou na Českú obchodnú inšpekciu, orgán štátneho dozoru pre oblasť ochrany spotrebiteľa.
 14. Adresa pre doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je: info@zelenazeme.sk. Akékoľvek otázky, podnety, pripomienky či sťažnosti možno riešiť na info@zelenazeme.sk alebo na telefónnom čísle: [prosím doplniť]. Adresa pre písomnú komunikáciu, zaslanie odstúpenia od zmluvy, vrátenie tovaru a reklamácie je Cannadorra Trade s.r.o., Kosovská 10, 586 37 Jihlava, Česká Republika, Česká republika.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto špeciálne podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.02.2023
Používáme ověření věku Adulto