+420 212 812 670 | info@zelenazeme.sk

Ako účinkuje CBD na autizmus? Vyskúšajte prírodnú alternatívu!

Autor: Pavel Čermák

Autizmus, ktorým trpia milióny ľudí na celom svete, je komplexná neurovývojová porucha. Základným faktorom je, že každý jedinec má unikátne symptómy a potreby. S tým, ako rastie povedomie o tejto poruche a jej rôznorodé prejavy, stúpa aj záujem o nové terapeutické prístupy, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu života autistov. Alternatívnou možnosťou liečby je tiež CBD, ktoré má vysoký potenciál na liečbu a má schopnosť ovplyvniť rôzne aspekty ľudského zdravia, vrátane úzkosti, depresie, bolesti a zápalu. Aké konkrétne účinky pri liečbe autizmu CBD ? Článok to prezradí, tiež sa pozrieme na súčasný stav výskumu a poznatkov ohľadom vplyvu CBD na autizmus.

Prezradíme:

Čo spôsobuje autizmus?

Presná príčina autizmu nie je úplne jasná a je pravdepodobne ovplyvnená kombináciou genetických, environmentálnych a neurobiologických faktorov. Medzi hlavné faktory, ktoré sa spájajú s vývojom autizmu, patria:

 1. Genetika: Práve genetika je významnou zložkou pri vzniku porúch autistického spektra. Štúdie ukazujú, že jednovaječné dvojčatá majú vyššiu pravdepodobnosť zdieľať diagnózu PAS ako dvojčatá dvojvaječné. Výskumy identifikovali rôzne genetické varianty a mutácie spojené s PAS. Jednou z možných príčin PAS sú aj rôzne chromozomálne abnormality (napríklad syndróm Fragile X = genetická predispozícia k autizmu). Dôležitá je teda rodinná anamnéza autizmu.
 2. Prítomnosť neurologických odchýlok: Štúdie ukazujú, že u osôb s autizmom môže byť prítomná určitá neurologická odchýlka, ktorá ovplyvňuje fungovanie mozgu. Táto odchýlka sa prejavuje v zmenách v nervovej štruktúre, funkcii neurotransmiterov a v oblastiach mozgu, ktoré sú spojené so sociálnou interakciou, komunikáciou a správaním.
 3. Prenatálne a perinatálne faktory: Niektoré štúdie ukazujú súvislosť medzi poruchami autistického spektra a rôznymi faktormi v priebehu tehotenstva a pôrodu, ako sú napríklad infekcie matky počas tehotenstva, poruchy jej imunitného systému, používanie určitých liekov v tehotenstve alebo vysoký stres počas tehotenstva a komplikácie pri samotnom pôrode (nedostatočný prísun kyslíka v určitej fáze pôrodu, traumy hlavy počas prestupu pôrodnými cestami, a pod.)
 4. Environmentálne faktory: Niektoré environmentálne faktory môžu hrať úlohu pri vzniku autizmu. To môže zahŕňať expozíciu rôznym chemikáliám počas tehotenstva, ako sú napríklad toxíny, sociálne faktory, dlhotrvajúce zápaly, infekcie, expozície toxickým chem.
 5. Interakcie genetických a environmentálnych faktorov: Je pravdepodobné, že vývoj autizmu je výsledkom zložitej interakcie medzi genetickými a environmentálnymi faktormi. To znamená, že jednotlivec môže mať určité genetické predispozície, ale vývoj autizmu môže byť spustený alebo ovplyvnený určitými environmentálnymi faktormi.

Dôležitou informáciou je, že autizmus je variabilný stav, ktorý sa u jednotlivých pacienotv môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Presné príčiny sa u každého jedinca líšia. 

.

Je zaujímavé, že rovnakú diagnózu zdieľajú ľudia nadpriemerne inteligentní aj s mentálnou retardáciou, spontánne nadväzujúci kontakt i uzavretie, pokojní aj aktívni s poruchami správania. Niektorí ľudia s touto diagnózou vyžadujú špeciálne vzdelávanie a neustály dohľad, iní žijú samostatne, sú úspešní v zamestnaní a vedú spokojný rodinný život. Avšak u všetkých ľudí s touto diagnózou je vývoj v konkrétnych oblastiach narušený do tej miery, že možno dopad poruchy na človeka a na jeho rodinu považovať za závažný a handicapujúci.

Výskyt autizmu rastie. Častejšie je diagnostikovaný u chlapcov. Podľa údajov americkej CDC (Strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb) v roku 2018 postihuje PAS 1 dieťa zo 44 detí, v roku 2023 už je to 1 z 36 detí.

Delenie porúch autistického spektra:

PAS sú tzv. pervazívne vývojové poruchy (pervazívne = prenikajúce celou osobnosťou človeka).

Rozlišujeme rôzne typy PAS:

 • Detský autizmus (tiež klasický či Kannerov) - prejavy vždy pred 3. rokom života
 • Atypický autizmus - prejavený neskôr/nezasahuje celú "triádu postihnutia"
 • Rettov syndróm - spôsobený mutáciou chromozómu X, vyskytuje sa u dievčat, medzi 7.-18. mesiacom veku dochádza k zastaveniu vývoja, strate niektorých už naučených zručností, typické sú stereotypné pohyby rúk.
 • Aspergerov syndróm (tzv. syndróm „malých profesorov“), intelekt obvykle v pásme priemeru až nadpriemeru, intenzívny a neobvyklý záujem o určitú oblasť, problémy vo vzťahoch s rovesníkmi, sú pre ostatných ťažko pochopiteľní.
 • Atypický autizmus je diagnostická kategória, ktorá vznikla na základe potreby diagnostiky detí, ktoré sa javia ako autistické, ale nespĺňajú všetky kritériá detského autizmu.

Podľa miery postihnutia sa autizmus niekedy delí na nízkofunkčné až vysokofunkčné alebo autizmus s miernou až ťažkou symptomatikou. Tá sa týka predovšetkým počtu a hĺbky prejavov autizmu. 

Ako sa prejavuje autizmus?

Autizmus sa prejavuje u každého jedinca inak, príznaky sa však spravidla objavujú už v ranom detstve.

Mnoho jedincov s autizmom má problémy v niektorých z nasledovných oblastí:

 1. Sociálna interakcia: Správanie v kolektíve, problémy s nadväzovaním a udržiavaním vzťahov, nemusia byť schopní porozumieť sociálnym signálom alebo prejavom emócií u druhých.
 2. Komunikácia: Problémy s verbálnou komunikáciou, vrátane problémov s rozvojom a porozumením reči, alebo preferencie k neverbálnej forme komunikácie.
 3. Obmedzené záujmy a opakujúce sa správanie: Ľudia s autizmom často prejavujú obmedzené, ale intenzívne záujmy a hrá u nich úlohu potreba zachovávať rutiny a opakovať určité správanie.
 4. Citlivosť na zmyslové podnety: Mnoho jedincov s autizmom má zvýšenú citlivosť na zmyslové podnety, ako sú svetlo, zvuky, dotyk alebo vôňa. Môžu mať problémy s reguláciou týchto podnetov a môžu reagovať nadmernou alebo opačne, vyhýbaním sa alebo vyhrotením.
 5. Imaginácia (hry): Ľudia s PAS môžu mať rôzne problémy v oblasti imaginácie a hier. Problémy v tejto oblasti zahŕňajú:
 6. Obmedzená fantázia a tvorba hier: Môže pre nich byť ťažké predstaviť si alebo vymýšľať fiktívne situácie, čo môže ovplyvniť ich schopnosť hrať zložitejšie role alebo sa zúčastňovať imaginatívnych hier s ostatnými.
 7. Fixácia na špecifickú tému alebo záujmy: U niektorých jedincov s autizmom môže byť ich záujem fixovaný na určitú úzku tému alebo aktivity, čo obmedzuje ich možnosť zapojiť sa do iných hier.

U niektorých autistov môžu byť symptómy mierne, zatiaľ čo iní môžu mať symptómy závažnejšie a potrebujú väčšiu podporu a starostlivosť. 

Ako sa autizmus diagnostikuje?

Diagnostika autizmu je komplexný proces, ktorý zahŕňa nasledujúce body:

 1. Hodnotenie správania a vývoja: Diagnostika autizmu začína pozorovaním a hodnotením správania dieťaťa lekárom, psychológom alebo odborníkom na vývoj detí. Posudzuje sa sociálna interakcia, verbálna a neverbálna komunikácia, opakujúce sa správanie a záujmy, a ďalšie oblasti, ktoré sú charakteristické pre autizmus.
 2. Zhromažďovanie anamnézy: Lekár alebo odborník tiež vykonáva dôkladný rozhovor s rodičmi či opatrovníkmi dieťaťa, aby získali informácie o vývoji dieťaťa od narodenia až do súčasnosti. To zahŕňa informácie o vývoji jazyka, sociálnych interakcií, motorických zručnostiach a ďalších kľúčových oblastiach.
 3. Hodnotenie symptómov podľa kritérií diagnostických manuálov: Diagnostika autizmu sa obvykle riadi diagnostickými kritériami uvedenými v diagnostických manuáloch, ako je napríklad "Diagnostika a štatistické údaje o menálnych ochoreniach" (DSM-5) alebo Medzinárodná klasifikácia chorôb (ICD-10). Dieťa musí spĺňať stanovený počet symptómov a kritérií pre diagnózu autizmu.
 4. Vylúčenie iných možných príčin: Lekár sa tiež snaží vylúčiť iné možné príčiny správania dieťaťa, ktoré by mohli mať podobné symptómy ako autizmus, ako sú napríklad iné vývojové poruchy, genetické syndrómy alebo neurologické ochorenia.
 5. Spolupráca s multidisciplinárnym tímom: Diagnostika autizmu často vyžaduje spoluprácu rôznych odborníkov, vrátane pediatra, psychiatra, psychológa, logopéda a ďalších špecialistov.
 6. Dokončenie diagnózy: Ak dieťa spĺňa diagnostické kritériá pre autizmus a nie sú prítomné žiadne iné vysvetľujúce príčiny jeho správania, potom lekár môže stanoviť diagnózu autizmu.

Ako sa autizmus lieči?

Liečba je veľmi individuálna.

Postupovať podľa nasledujúcich bodov je vhodné:

 1. Behaviorálna a komunikačná terapia: Tento typ terapie sa zameriava na rozvoj sociálnych, komunikačných a na správanie zameraných zručností. Medzi bežné formy behaviorálnej terapie patrí ABA (Applied Behavior Analysis), ktorá sa zameriava na zmenu nežiaduceho správania a posilňovania pozitívneho správania.
 2. Logopédia: Logopedická terapia môže pomôcť jedincom s autizmom zlepšiť komunikačné zručnosti, vrátane reči, porozumenia reči, komunikácie pomocou alternatívnych metód (napríklad pomocou obrázkov alebo komunikátorov) a rozvoja jazykových schopností.
 3. Ocupačná terapia: Ocupačná terapia sa zameriava na rozvoj zručností potrebných pre každodenný život, ako je sebaobsluha, motorické zručnosti, sociálne interakcie a senzorická integrácia.
 4. Farmakoterapia: V niektorých prípadoch sa môže zvažovať podávanie liekov na riadenie určitých symptómov spojených s autizmom, ako sú napríklad problémy s pozornosťou, úzkosťou, agresívne správanie alebo hyperaktivita. Liečba je však individualizovaná a lieky sú používané s opatrnosťou a pod dohľadom lekára.
 5. Rodinná podpora a terapia: Rodinná podpora a terapia sú dôležité pre poskytovanie emocionálnej podpory a učenia rodinám, ako lepšie porozumieť potrebám a správaniu dieťaťa s autizmom. Rodičia a ostatní členovia rodiny môžu tiež získať zručnosti a stratégie, ktoré im pomôžu lepšie podporovať a interagovať s dieťaťom.
 6. Inkluzívne vzdelávanie a podpora v škole: Pre deti s autizmom je dôležité poskytnúť inkluzívne prostredie v škole, ktoré im umožní úspešne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu. To môže zahŕňať individuálne plány podpory, špeciálne vzdelávacie programy a podporu zo strany špeciálnych pedagógov a terapeutov.

Práve pri rôznych aplikáciách farmakoterapie (konvenčných liekov) sa potom veľká pozornosť rodičov sústredí práve na konope - konkrétne najmä CBD, a hľadá v ňom prírodnú alternatívu, ktorá im pomôže so zlepšením príznakov autizmu.

Ako účinkuje CBD na autizmus (PAS)?

 • Redukuje stres a úzkosť
 • Zlepšuje spánok
 • Znižuje agresivitu a impulzivitu
 • Podporuje sociálne interakcie
 • Zlepšenie v oblasti hyperaktivity a porúch pozornosti/sústredenia
 • Zlepšenie v oblasti psychomotorického vývoja (slovná zásoba, porozumenie, sebestačnosť, ai)
 • Zlepšenie chuti do jedla (rozširuje sa významne jedálniček)
 • Zníženie obsesívnych návykov

Má užívanie CBD na autizmus vedľajšie účinky?

CBD má len veľmi malé vedľajšie účinky, môže sa však na začiatku užívania CBD objaviť:

 • častejšie stolice, zmena konzistencie/hnačka
 • zvýšená aktivita
 • zhoršenie spánku
 • krátkodobé zhoršenie symptómov typických pre PAS

Pokiaľ by niektorý z vedľajších účinkov pretrvával, odporúčame prestať s užívaním CBD, prípadne každý stav jednotlivo konzultovať v konopnej poradni.

Ako odporúčame CBD na autizmus užívať?

Štandardne odporúčame u detí začínať s koncentráciou 5%. Dávky sa rozdelia do celého dňa - ideálne aspoň 2x denne. Po cca 5 – 7 dňoch sa dávka navyšuje. Pokiaľ je silná hyperaktivita, prípadne agresia (dotyčný ubližuje sebe, svojmu okoliu), je možné začať s 10% CBD olejom.

.
.
.

Môže sa tiež pridať CBG, alebo konopný olej v rybom tuku s CBD. Komplexný efekt je možné konzultovať v konopnej poradni, oznámiť nám podrobnosti ochorenia (dedičné, po očkovaní, hyperaktivita), a my vám pripravíme dávkovanie na mieru.

U dospelého jedinca sa začína s 10% koncentráciou CBD, rovno doplnené o konopný olej v rybom tuku s CBD. Užíva sa ráno jedna čajová lyžička po dobu 14 dní, spolu s CBD olejom na poludnie a v podvečer.

Aké ďalšie produkty odporúčame na autizmus?

Omega 3 a 6 mastné kyseliny (nájdete v konopnom oleji, či semienkach) pomáhajú obnove a rastu neurónov, kvalitný horčík, komplex vitamínu B - primárne sa zamerať na B12 vo forme metylcobalami a adenosylcobalamín (prípadne kombinácia oboch), kvalitné probiotiká. Ďalej je nutné terapiu podporiť aj rôznymi diétami (vynechávajú sa cukry, lepok či laktóza).

Pokiaľ je tu podozrenie, že autizmus má spojitosť s očkovaním, je dobré snažiť sa cielene organizmus detoxikovať od ťažkých kovov (lesné čučoriedky, riasa dulse, spirulina primárne havajská, koriander vňať, zelený jačmeň).

Endokanabinoidný systém a autizmus

V roku 2019 v prehľadovom dokumente s názvom „Súvislosť endokanabinoidného systému s poruchami autistického spektra: Prehľad a potenciál terapie,“ vedci uviedli: „Nové dôkazy silného napojenia endokonabinoidného systému do patofyziológie niektorých neuropsychiatrických porúch a PAS. Poznatky z literatúry navyše naznačujú, že CBD môže zmierniť mnoho stavov súbežne sa vyskytujúcich s PAS, ako sú záchvaty, gastrointestinálne problémy, úzkosť a depresia, nedostatok pozornosti a problémy so spánkom. “

Sú rodičia, ktorí to potvrdzujú. V roku 2019 izraelskí vedci skúmali rodičov 53 detí a násťročných vo veku od 4 do 22 rokov, ktorí dostávali orálne kvapky CBD oleja asi 66 dní. Stavy sebapoškodzovania a hnevu sa zlepšili takmer o 68 %, hyperaktivita sa zlepšila o 68 %, 71 % lepšie spalo a 47 % malo menej úzkosti. V niektorých prípadoch sa príznaky zhoršili: napríklad 24 % sa zdalo byť nervóznejšie. Inak boli výsledky väčšinou pozitívne. Ako vedľajšie účinky CBD boli u niektorých udávané mierne zmeny chuti do jedla a pocity ospalosti.

Ďalšia štúdia publikovaná v časopise Nature v roku 2019 analyzovala dáta od 188 detí s PAS, ktoré boli v rokoch 2015 až 2017 liečené technickým konopem - väčšinou sa jedná o konopný olej bohatý na CBD. Po šiestich mesiacoch liečby necelá tretina účastníkov uviedla významné zlepšenie a viac ako polovica uviedla mierne zlepšenie v dotazníku na kvalitu života, ktorý meral náladu a schopnosť fungovať samostatne.

Na poskytnutie konkrétnejších odporúčaní je samozrejme potrebný ďalší výskum, ale aj tak stojí konope za rozhovor s praktickým lekárom, ktorý sa dobre vyzná v terapiách CBD a konopem. V niektorých prípadoch môže dôjsť k pozoruhodnému zlepšeniu u detí už pri veľmi malých dávkach, hovorí doktorka B. Goldsteinová, autorka knihy Konope je liek a riaditeľka Canna-Centers, kalifornskej lekárskej praxe venovanej vzdelávaniu pacientov o užívaní konope pri závažných a chronických zdravotných problémoch.

"Mala som pacienta, malého chlapca, ktorý prišiel s autizmom," hovorí Goldsteinová, "a rodičia boli zúfalí. Skúsili teda malú dávku CBD, než prišli do mojej kancelárie, a povedali mi, že po týždni na takej nízkej dávke si učiteľ už všimol, že sa dieťaťu darí lepšie. Učiteľ nevedel, že chlapec užíva CBD olej. Ale jedného dňa matku chlapca po škole zastavila a pýtala sa: „Dobre, čo sa deje? Čo je inak? „Už pri tejto malej dávke, asi 4 alebo 5 miligramov, videli u tohto dieťaťa tento neuveriteľný prínos.“

Doktorka Goldsteinová sa stretáva aj s pacientmi, ktorí vyžadujú oveľa vyššie dávky, a nikto naozaj nedokáže povedať prečo, pretože CBD olej v kvapkách funguje na bunkovej úrovni a nie je ľahké ho merať. "Podľa váhy alebo stavu choroby nemožno presne určiť, čo mu bude sedieť." Nebudete to vedieť, kým to neskúsite,“ hovorí.

Aké sú skúsenosti s autizmom a CBD?

CBD olej 5% a autizmus u dcéry

Používame len konopný CBD 5% pri dcére s autizmom. Je to náš začiatok, ale mám pocit, že sa ju zlepšuje slovná zásoba a začína tvoriť zmysluplnejšie vety. Určite v tom budeme pokračovať a plánujeme použiť aj ďalší z vašich produktov.

Eva Černá

Autizmus a CBD

Produkty od Zelenej Zeme používame asi 5 rokov, čo bol u syna diagnostikovaný autizmus. Konopný olej, čaje, semienka používame denne. Nehodláme prestať. Teraz obľúbená je zubná pasta s CBD

Alena Fenclová

CBD + CBG olej pre dcéru s ADHD a autizmom

Užívame olej CBD+CBG. Zatiaľ len týždeň. Mám ho pre dcéru, ktorá má poruchu autistického spektra v kombinácii s ADHD.

Už vidím rozdiely aj po tak krátkom čase. Je prítulnejšia, výrazne lepší očný kontakt, zaujíma sa viac napr. o knižky, v záhradke ukazuje na kvety, atď. Nehovorila, teraz už hovorí viac slov. Tá zmena po týždni je veľká, a dúfam, že ten posun dopredu bude stále väčší a väčší. Veľmi ďakujem za CBD a CBG a veľmi ďakujem za rady.

Používanie CBD produktov na PAS, ADHD a ďalšie

Pekný deň,

mám 9 ročného syna s PAS, ADHD, neverbálne, problémové správanie, agresivita, porucha exekutívy, epilepsia a pravidelne užívame konopné produkty.

Premýšľala som o zmenách, ktoré som počas užívania produktov (konkrétne CBD kvapiek, CBG oleja a konopného oleja v rybom tuku) zaznamenala:

 • celkovo pozitívnejšia nálada
 • lepšie pochopenie
 • viac rešpektu k požiadavkám okolia
 • nižšia chorobnosť
 • výrazne menej raptov a afektov
 • schopnosť prijímať kompromisy
 • ednoduchšia motivovanosť
 • ochota na niečo počkať

Veronika Hazlová

Záchvaty u dcéry ustali, lepšie komunikuje

Užívame denne 5% CBD olej, sme na dávke 4 kvapy 2x denne. Ďalej užívame doplnky stravy neuotreska a omega.

Dcérka sa za dobu užívania veľmi zmenila, ustali záchvaty pri jej nesúhlase, sú výnimočne. Viac komunikuje, začína používať slová, je samostatnejšia, naučila sa sama používať nočník.

Spolupracuje, hrá sa s deťmi, začala chodiť do škôlky, kde je úplne úžasná. Za nás veľké zmeny.

S jedlom bojuje. Je tam problém so zmyslami. Je len jedlo, ktoré je suché.

Anděla

Veľké zmeny po používaní produktov

Chcem Vám veľmi poďakovať čo pre nás robíte. Za tú dobu čo som sa neozvala, nastala veľká zmena. Terezka začala chodiť do klasickej škôlky s asistentkou, je schopná v škôlke fungovať, plniť úlohy, režim. Celkovo je pokojnejšia, ochotná robiť veci, ktoré nechce, pri slove.

Jej posun v porozumením ma úplne dostal, naša dcérka ma rozumie.. začala pomaly používať slovíčka, inak máme kartičky, ktoré bravúrne zvláda, chystáme pre ňu komunikačnú knihu, čo je ďalší level pre nás, tak som zvedavá ako nám to pôjde.. Berieme po dohovore s Vami 5 kvapiek CBD 5% omega a neuotresku.

Monika

CBD a CBG u syna s atypickým autizmom

Môj syn má atypický autizmus, mentalnú retardáciu, vývojovú dysfáziu, genetickú poruchu. Berieme od Vás CBD a CBG, ktoré synovi veľmi pomáha. Začali som od 5% CBD a postupne zvýšili až na 20% CBD. Pri dávke 5% 6 kvapiek 2x denne došlo k veľkému zlepšeniu jeho sústredenia a hlavne sa zlepšila reč. Postupne sme navyšovali na 20% CBD a CBG 5% na 10/6 kvapiek 2x denne. Tam som u syna pozorovala nepokoj, preto sme to opäť znížili na 4/4 kvapky 2x denne. Inak CBD pripisujem veľké zlepšenie vo všetkých sférach synovho života hlavne v sústredení, ktoré teraz v škole veľmi potrebuje.

Ďakujem.

Sára Dluhušová

Užívanie CBD na PAS

Dobrý deň Tak synovi budú v máji štyri roky.

Ráno dávam kvapky od Vás s CBD a CBG vždy dve kvapky do pitia. Potom dostáva ďalšie doplnky stravy. Každopádne som chcela povedať, že syn sa neskutočne posúva. Nechcem to zakríknuť. Ukazuje, všetko pomenováva, hrá sa funkčne. To ešte pred rokom bolo pre nás úplný sci-fi.

Chodí do škôlky s asistentom, začína sa zapájať. Ja v doplnkoch vidím len samé pozitíva a povedala by som práve najviac v kvapôčkach od Vás, pretože to zodpovedá ten cca rok, kedy ich začal brať a od tej doby je všetko lepšie a lepšie.

Ilona Nová

Svetový deň autizmu

Svetový deň autizmu sa oslavuje vždy 2. apríla a typickou farbou je modrá.

Ľudia s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS) tvoria zhruba 2 percentá celosvetovej populácie, celkom ide asi o 148 miliónov ľudí. Modrá farba je pre tento deň charakteristická, je to farba zásadná pre medziľudské porozumenie.

CBD olej a príbeh trojročného autistického chlapca

Príbeh nášho syna Tadeáša

Syn je narodený v termíne, plánovanou sekciou, ja som v tehotenstve nNastala však vrodená vada dolných končatín, ktorá je buď vrodená, alebo spôsobená nedostatkom miesta v maternici, o aký typ sa jedná, ukáže až čas.

.
.
.

Ihneď po narodení som teda začala riešiť synove nožičky a každý týždeň jazdila do FN v Plzni na rovnanie a sadrovanie. Inak bolo všetko v úplnom poriadku. Nasledovala operácia. Bohužiaľ sa veľmi nepodarila a ja som išla postup nemocnice konzultovať na ortopedickú kliniku do Prahy, kde sme absolvovali opravnú korekciu a zároveň sa zistilo, že má syn už z bruška vykĺbenú nohu a nemá vyvinutú kĺbovú jamku.

Nasledoval mesiac a pol v nemocnici, kde visel 23 hodín denne zavesený na oceľovej konštrukcii s priviazaným telíčkom k posteli. Bol ale neskutočne statočný a pozitívny, v tom čase si veľmi rád prezeral knižky, ukazoval zvieratká a hovoril ich zvuky.

Druhá narkóza nám zmenila život

Potom prišla ďalšia narkóza, ktorá nám, ako som neskôr zistila, zmenila život. Po dvojhodinovom zákroku sa mi vrátil zasadrovaný od pŕs po členky, na narkózu reagoval zle, mal svalové zášklby bezmála týždeň a zhruba v tom čase sa začal vytrácať smiech, očný kontakt, interakcie, ustala všetka komunikácia, zostal len krik a plač.

Nakoniec to celé dopadlo tak, že Tadeáš je vo veku 3,5 rokov na úrovni 18 mesačného batoľaťa. Má poruchu porozumenia, ťažké ADHD, mentálnu retardáciu a poruchu autistického spektra. Vzhľadom na to, že je na všetko potrebné množstvo vyšetrení, trvá diagnostika vcelku dlho, už preto, že Tadeáš je dieťa v podstate nevyšetriteľné. 

Takže definitívna diagnóza zaznela až v jeho troch rokoch. V tom čase už bol pod psychiatrickou medikáciou, pre ťažké záchvaty hnevu, ktoré trvali aj šesť hodín, syn pri nich kričal, bil sa do hlavy, alebo hlavou tĺkol o stenu, podlahu, štípal sa, pichal rôznymi predmetmi do bruška a do nôh. Účinok medikácie je taký, že záchvaty sú oveľa kratšie. Predtým, ako sme začali užívať CBD, bolo ich asi 20-30 za deň.

.
.
.

Ako sme sa dostali k CBD

O CBD som uvažovala už dlho, pretože bol Tadeáš nešťastný a nezvládnuteľný už okolo druhého roku, čo je doba, kedy ešte nie je možné veľa robiť, tak som hľadala alternatívne možnosti liečby, snažila som sa jednoducho oddialiť medikáciu čo najďalej to pôjde. Prešli sme si homeopatiou, tkanivovými soľami, bylinkami, rybím olejom, relaxačnými cvikmi a masážami, všetko čo išlo. Stretávala som sa aj s článkami o CBD a autizme

Netrúfala som si kúpiť CBD od niekoho neznámeho. Avšak Tadeášov stav sa zhoršoval a nakoniec to dopadlo tak, že mi z domova utiekla staršia dcéra k babičke. V jedenástich rokoch je psychicky labilná, má tiky, stále plače. Je to náročné. Rozhodla som sa CBD vyskúšať.

.
.
.

CBD olej a prvé účinky

Syn má tri a pol roka a váži 20 kg. Bol dlhodobo na psychiatrickej medikácii Risperdal. Bohužiaľ sa efekt začal vytrácať po cca roku užívania, hrozilo tak nasadenie ďalšej doplnkovej medikácie. Už Risperdal sám o sebe je dosť veľké zlo: (A tak som objednala tzv. CBD olej s obsahom CBD 5% a THC >0,2% Účinok CBD bol neuveriteľný. Uvediem vám dve situácie:

Návšteva obchodu bez CBD oleja

Rozprávanie bol problém, syn kričal, plakal, bil seba i okolie, narážal do vecí, odmietal sa obliecť, nastúpiť do kočíka ... bolo to náročné. Celá anabáza trvala hodinu až dve, potom bol vo svojej podstate „násilím“ usadený do špeciálneho kočíka a za značného kriku sme mohli vyraziť (príprava kam ideme, vrátane obrázkov, aby rozumel, je samozrejmosťou, jazdíme len do jedného obchodu, ktorý syn pozná a kde poznajú nás, teda tam personál nepohoršuje synov krik a záchvaty hnevu).

Po ceste sa dostával niekoľkokrát do hnevu. Vytočilo ho, že buď sa ide inou cestou, než je zvyknutý, alebo pretože mu nechcete odtrhnúť každý list zo stromu. Má špeciálny kočík, takže keď so sebou hádže, môžem ho pripútať špeciálnym popruhom, aby si neublížil. Cesta bola vyčerpávajúca predovšetkým pre syna, takto unavený a vysilený krikom vchádzal do obchodu, kde sa opäť dialo to isté, nesmeli ste zabočiť do inej uličky (nedajbože keď niečo niekam presťahovali), krik a zúfalý plač, bitie sa, to sa striedalo s pozdravmi personálu , ktoré opakoval tak dlho, kým mu niekto neodpovedal. Ak niekto odpovie nastal ďalší záchvat hnevu, museli sme využívať len jednu samo-odbavovaciu pokladňu, pretože z klasickej strhával veci z pásu a mlátil do plexiskla na pani predavačku.

Obchod sme opúšťali opäť za kriku a revu, zrušili totiž pri výjazde občerstvenie a syn chcel hranolky, ktoré teda nedostane. Už je to dlho, ale krik bol kvôli tomu stále. Potom cesta domov, niekoľko záchytných bodov, ako zverimex, kde sa musel pozrieť na akvária s rybičkami, zastávka autobusu. Domov jazdíme autobusom, pokiaľ nie je veľa ľudí, je to relatívne v pokoji, cesta trvá cca 5 minút, keby bola dlhšia ako 10, museli by sme vystúpiť. Potom už len cesta výťahom, kde kopal nohou do kovového obloženia, trieskal rukami do všetkého čo je blízko a jačal - susedia vždy vedeli, že som doma :) - mimochodom nikto už nás v dome ani nezdraví, nedivím sa, ale zamrzí to. No a to bol výlet za nákupom :) 

Návšteva obchodu po užívaní CBD oleja

Syn nechce ísť von, dáva to najavo svojim ee, nie revom a bitím. Chvíľku vyčkávam a potom sa idem obliecť a nachystať nevyhnutné veci, syn pribehne s plienkou a ponožkami, že sa chce obliecť, oblečiem ho a on sám nasadá do kočíka a ukazuje, že ho mám zapnúť. Zapnem mu pás a on mi pripomenie, že chce pitie, dostane pitie (pije z fľaše). Ak niečo zabudnem, môžem si pre to v pokoji bez revu a obavy, že prevráti kočík, dôjsť. Len vyžaduje uisťovanie, že už ideme. Vyrážame von, cestou výťahom kopne do výplne a ja mu poviem, že nenie, to sa nerobí a on prestane a odpovie si: Tytyty, nenene :))

Cesta vonku je samý pozdrav, zdravie ľudí, zvieratá, autá, čokoľvek. Zmeny trasy vníma a hnevá sa, ale situácia sa dá zvládnuť bez väčších scén a bez záchvatov. V obchode taktiež, sem tam krik, ale behom chvíľky je ok. Všetky zdravie, s predavačkami sa nadšene víta. Trochu scéna pri pokladni, tam je naša slabé miesto. Fakt, že nebudú hranolky prekonáme behom pár minút, v pohode dôjdeme na autobus, kde ČAKÁME bez nejakého väčšieho povyku.

Ideme domov v pohode, celú cestu každého zdravia, keď vystupujeme, všetkým máva a posiela pusinky, ľudia mu to oplácajú :)) Ani netušíte, aký je to nádherný pocit. Výťah teda zase skoro zbúra, ale preto, že robí naschvály, nie preto, že je nešťastný a vybavený.

Zhrnutie užívania CBD. Takto nejako naňho tých 6 kvapiek pôsobí. Začal lepšie spať, nebudia ho nočné mory, zaspáva dokonca aj poobede. Celkovo sa upokojil, ale nie je utlmený, stále je to oproti iným deťom drak :) Ale šťastný drak. Smeje sa, rozpráva (síce svojou rečou, ale rozpráva), oveľa lepšie sa učí, akoby konečne počul a videl, čo sa okolo neho deje, akoby mal konečne priestor vnímať a sústrediť sa. A ďalšia vec, mali sme veľmi vyhranený jedálniček as CBD začal ochutnávať aj iné veci, napríklad sladké, nikdy by ho predtým nevzal do úst, síce mu ani teraz neholduje a som rada, ale aspoň sa pri tom nedávi a nedvíha sa mu žalúdok :)

.

.
.
.

Na záver snáď len dodám, že Risperdal som vysádzať skúšala, ale bohužiaľ sa zhoršoval, takže sme stále na ňom. Objednala som teraz CBD olej 10%, pretože nás čakajú kúpele a tam to bude opäť veľmi náročné, minulý rok som tam nechala polovicu vlasov a 17 kg :D Došla som samá modrina a monokel.. Bol to očistec, ale synovi veľmi pomohli (pohybovo), tak tento rok ideme znova. Tak snáď to zvládneme lepšie, ako vlani :))

Určite email uverejniť môžete, keby to presvedčilo len jediného rodiča na to, aby CBD skúsil, budem veľmi rada, pretože verím, že na konci toho všetkého bude ďalšie šťastné a spokojné dieťa as ním aj jeho okolie.

Zelená Země veľmi ďakuje mamičke za zverejnenie príbehu a zároveň praje malému Tadeáškovi veľa úsmevov a sily do života :-)


Výňatok z „The Essential Guide to CBD“ od redaktorov Reader's Digest & Project CBD. Copyright, Project CBD. Nesmie byť dotlačené bez povolenia.

Referencie

 • Dana Barchel a kol., „Orálne užívanie kanabidiolu u detí s poruchou autistického spektra na liečbu súvisiacich symptómov a komorbidít“, Frontiers in Pharmacology 9 (9. januára 2019): 1521.
 • Lihi Bar-Lev Schleider et al., „Real Life Experience of Medical Cannabis atest in Autism: Analysis of Safety and Efficiency“, Nature.com (17. januára 2019).
 • Konopná diskusia „Nový vývoj v konopnej medicíne s Bonni Goldsteinovou“, projekt CBD (9. marca 2020).
 • Stephen Schultz a Dario Siniscalco, „Spojenie endokanabinoidného systému s poruchami autistického spektra: Prehľad s potenciálnymi terapeutickými aplikáciami“, AIMSMolecular Science 6, no. 1 (13. mája 2019): 27 – 37
Používáme ověření věku Adulto